Rules-Regler(inspirerade av IWSA)

At the start-Vid starten

1. Take off your clothes-Ta av dig kläderna
2. Get in the water (5 seconds)-Ta plats vattnet
3. On your marks (3 seconds)-På era platser

4. Wistle signal(3 seconds)-Visselsignal

Rules during the swims-Regler under simningen

 5.Swimming under the water after START for longer than 5 meters from the start wall (when the swimmer is completely submereged and no part of the swimmer is breaking the surface of the water) is strictly forbidden and will result in 5 seconds penalty added to the race time.

Simning under vattnet efter START längre än 5 meter från startväggen (när simmaren är helt nedsänkt och ingen del av simmaren bryter vattenytan) är strängt förbjudet och kommer att resultera i 5 sekunders straff som läggs till loppet tid.

6.False starts will not be called back. Blatant false starts will result in disqualification. Minor false starts will result in 5 seconds penalty added to the race time. The decision of the race referee(s) will be final.

Felstarter/Tjuvstart kommer inte att återkallas. Uppenbara tjuvstarter kommer att resultera i diskvalificering. Mindre tjuvstarter kommer att resultera i 5 sekunders straff läggs till tävlingstiden. Tävlingens domares/domarnas beslut är slutgiltigt

7.Tumble turns are strictly forbidden. Before making a turn, Competitors must touch the end of the pool wall with, at least, one hand.

Voltvändningar är strängt förbjudna. Innan de gör en sväng måste de tävlande röra vid slutet av poolväggen med minst en hand

8. Swimming under the water after completing the TURN for longer than 5 meters from the turn wall (when the swimmer is totally submerged and no part of the swimmer is breaking the surface of the water) is strictly forbidden and will result in 5 seconds penalty added to the race time.

Att simma under vattnet efter att ha fullbordat svängen längre än 5 meter från svängväggen (när simmaren är helt nedsänkt och ingen del av simmaren bryter vattenytan) är strängt förbjudet och kommer att resultera i 5 sekunders straff. tävlingstiden

 9.Swimwear must be appropriate and non-transparent. Swimming without a bathing costume or women swimming topless are not permitted. Except when related to the water performance teams, swimsuits may not go beyond the knee or past the shoulder (legs knee should be open i.e. they may not have legs or sleeves) and shall have no thermal protection or buoyancy.

Badkläder måste vara lämpliga och otransparenta. Simning utan baddräkt eller kvinnor som simmar topless är inte tillåtet. Förutom när det är relaterat till vattenprestationsteamen, får baddräkter inte gå förbi knäet eller förbi axeln (ben och knä ska vara öppna, dvs. de får inte ha ben eller ärmar) och ska inte ha något värmeskydd eller flytförmåga, så som till exempel neopren.

10. To finish the race, a competitor must touch the end of the lane with, at least, one hand.

För att avsluta loppet måste en tävlande röra vid slutet av banan med minst en hand.

11. Competitors must leave the water immediately after the race. They should retrieve their clothes from the provided baskets and should immediately leave the pool area.

Tävlande måste lämna vattnet omedelbart efter loppet. De bör hämta sina kläder från de medföljande korgarna och bör omedelbart lämna poolområdet

Rules for 25 and 50 m breaststroke-Regler vid 25 och 50 m bröstsim

12. The only permissible stroke for 25 and 50 m Breaststroke races is “Head-Up” breaststroke. The crown (the top) of the head must not be submerged during the race, except before the first stroke within the 5 m zone of the start or turns (when water overflow through the head is permitted) – for all age groups, men-women, with time control. If the crown (the top) of the head submerges during the race, when it is not allowed, the swimmer will receive 5 second penalty that will be added to their race time.

Det enda tillåtna slaget för 25 och 50 m bröstsim är "Head-Up" bröstsim. Kronan (den övre delen) av huvudet får inte sänkas under loppet, förutom före det första slaget inom 5 m-zonen för starten eller svängarna (när vatten rinner över genom huvudet) – för alla åldersgrupper, män- kvinnor, med tidskontroll. Om kronan (toppen) av huvudet sjunker under loppet, när det inte är tillåtet, kommer simmaren att få 5 sekunders straff som läggs till sin tävlingstid. Det är inte tillåtet med arm och ben tag under ytan efter vändning.

Rules for 25 and 50 m freestyle. Regler för 25 och 50 m frisim.

13.Swimming style is freestyle meaning “any style” for individual swims.

Simstil är freestyle som betyder "vilken stil som helst" för individuella simningar. I vintersim får du inte simma ryggsim.

Rules for relay-Regler för stafetten

14. The swimming distance is 4 x 25 meters

Simsträckan är 4 gånger 25 meter.

15.  Teams’ gender must be mixed. There must be, at least, one woman or one man in each team.

Lagen måste vara mixade. Det måste finnas minst en kvinna eller en man i varje lag

16.The only permissible stroke is “Head-Up” breaststroke. The crown (the top) of the head must not be submerged during the race, except before the first stroke within the 5 m zone of the start (when water overflows through the head is permitted). If the crown (the top) of the head submerges during the race, when it is not allowed, the swimmer will receive 5 second penalty that will be added to their race time

Det enda tillåtna slaget är "Head-Up" bröstsim. Kronan (toppen) av huvudet får inte sänkas under loppet, förutom före det första slaget inom 5 m-zonen av starten (när vatten rinner över genom huvudet är tillåtet). Om kronan (toppen) av huvudet sjunker under loppet, när det inte är tillåtet, kommer simmaren att få 5 sekunders straff som kommer att läggas till sin tävlingstid